สศท.2 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ฯ ของ รมช.กษ.

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิตติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค,สำหรับรักษาระบบนิเวศน์,น้ำเพื่อการเกษตร และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัดอย่างจริงจังและยั่งยืนในระยะยาว ในการนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลาง/ผู้บริหารระดับจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด รวมทั้งเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมฯ และให้การต้อนรับ ประมาณ 300 คน