สศท.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรน่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ การส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มโรงสีพระราชทาน,ความก้าวหน้ามาตรการกำจัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดสถานการณ์โรค และแมลงศัตรูพืชระบาด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด, หนอนมวนหวานในไม้ผลทุกชนิด โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่าง สถานการณ์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากาแฟจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมประชุมรวม 40 คน