สศท.2 ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนล่าง) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดสุโขทัย การประชุมครั้งนี้มี นางกรภัค ธนฐิตะกวิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน