สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมจงสกุล

        วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สศท.1 เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน เพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับข้าราชการใหม่ คือ นางสาวเพียงจิต จิตต์เลิศ เศรษฐกรปฏิบัติงาน ส่วนวิจัยและประเมินผล
        ในการนี้ประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วม ได้ร่วมต้อนรับนางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน และคณะทำงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่มาให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวิธีการ การประชุมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.30 น.
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2349457748481116