ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสศก.ครั้งที่ 2/2562

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2563-2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=424226558303810&ref=page_internal