ผอ.สศท.2 เป็นประธานการประชุม Workshop

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เป็นประธานการประชุม (Workshop) จัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือตอนล่าง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคฯ ปีงบประมาณ 2562 ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการปีงบประมาณ 2563 และจัดทำ(ร่าง)แผนงานโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคฯ (ภาคเหนือตอนล่าง) ปี 2564-2565 เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือตอนล่าง ที่จะจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์