สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “เกษตรวิชญา” สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ธนาคารอาหารชุมชน โครงการเกษตรวิชญา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน ประกอบด้วยจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับพื้นที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ การใช้ประโยชน์จากไผ่ในชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พืชผักอินทรีย์ พันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ กิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” (สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไทร และปล่อยปลา) รวมทั้งนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร ในการนี้ สศท.1 ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ ผลการติดตามผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม โครงการเกษตรวิชญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561