สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  โดยมีนายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานฯ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ด้านการเกษตร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 80 คน