ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แมฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน พร้อมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง และยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบรูณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2331542096939348&__tn__=-UC-R