การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2562

       วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 , 6 และ 10 จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง) ปี 2562 และทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง) ปี 2563 ตลอดจนจัดทำแผน ปี 2564 – 2565 และ Project idea ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานัติ วิเศษรจนา และนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง เขต 1 2 3 4 เกษตรและสหกรณ์ 17 จังหวัด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองแผนงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 120 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2306381359450952