สศก. ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 2/2562

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อพิจารณา(ร่าง) กำหนดการและแนวทางการจัดงานโครงการเกษตรวิชญา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการเกษตรวิชญา จ.เชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2304832462939175