สศท.2 สำรวจข้อมูลปศุสัตว์

ระหว่าง 2 – 20 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ ต้นทุนการผลิตปลานิล ปริมาณการผลิตโคเนื้อ ปริมาณการผลิตสุกร และปศุสัตว์เป็นการค้า เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคนม ปีการผลิต 2562 ใน 6 จังหวัดที่ สศท.2 รับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก แพร่ และน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่เกษตรกรดำเนินการเลี้ยงเอง และเลี้ยงแบบเป็นการค้า รวมทั้งการศึกษาองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามความเหมาะสม