สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565)

        วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางวิชชุดา กันตีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และนางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจราชการ (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และหารือคัดเลือกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2317680524992172