ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสศก.ครั้งที่ 1/2562

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่ 1/2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=413713626021770