สศท.12 จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง "แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้เกษตรยุคใหม่ สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดการประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร ที่ประชุมสนทนากลุ่มประกอบด้วย นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ผู้แทนจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และคณะผู้ร่วมวิจัยจากสศท. 1 เชียงใหม่ สศท. 2 พิษณุโลก สศท. 5 นครราชสีมา สศท. 11 อุบลราชธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และภาคเอกชน