สศท.2 จัดประชุม Focus Group Zoning จ.น่าน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) จังหวัดน่าน โดยระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (สหกรณ์การเกษตร) สถาบันเกษตรกร (ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร : ศพก.) และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาด วิถีตลาด การจัดทำบัญชีสมดุล (Demand Supply) ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตสินค้า Top 4 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเหนียวนาปี ลำไย และโคเนื้อ) สินค้าทางเลือก ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ มะขามเปรี้ยว ไผ่รวก กาแฟ หญ้าเลี้ยงสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) เกษตรผสมผสาน และแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม (S3 N) ตามแผนที่ Agri-Map ของข้าวเหนียวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์