สศท.2 จัดประชุม Zoning by Agri-Map จังหวัดแพร่

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เป็นประธานการประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) จังหวัดแพร่ โดยระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน(สหกรณ์การเกษตร) สถาบันเกษตรกร (ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร : ศพก.) และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาด วิถีตลาด การจัดทำบัญชีสมดุล (Demand Supply) ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตสินค้า Top 4 (ข้าวเหนียวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ และโคเนื้อ) สินค้าทางเลือก ได้แก่ ส้มเขียวหวาน สมุนไพร(ขมิ้น ไพล) แก้วมังกร ถั่วลิสง รวมถึงเกษตรผสมผสาน และแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม (S3 N) ตามแผนที่ Agri-Map ของข้าวเหนียวนาปี