การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาถึงแผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2260466910709064