สศท.2 ร่วมประชุมหารือทีมงานจัดกิจกรรมกระบวนการ (Workshop)

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือทีมงานจัดกิจกรรมกระบวนการ (Workshop) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2562 ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก