สศท.2 ร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีฯ นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงาน และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด รวมทั้งเกษตรกร ร่วมงานฯ ประมาณ 500 คน