สศท.2 ลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2561/62 ในพื้นที่ จังหวัด พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน และนำไปประกอบเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย วางแผน และมาตรการในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทางด้านการเกษตรต่อไป