สศท.5 ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯจ.นครราชสีมา

วันที่ 28 พ.ค. 62 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา เพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน ในการนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยกระดานเศรษฐี และการออกแบบฟาร์มด้วยแอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน