สศท.5 ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.นครราชสีมา

สศท.5 ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯจ.นครราชสีมา
วันที่ 24 พ.ค. 62 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยกระดานเศรษฐี และการออกแบบฟาร์มด้วยแอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก