การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกฯครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 เพื่อให้การจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางในการปฎิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=394937207899412&ref=page_internal