สศท.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ จังหวัดน่าน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ซึ่ง สศท.2 ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด และรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม รวม 40 คน