สศท.2 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562 ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564) ครั้งที่1/2562 ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงให้คณะทำงานได้ทราบถึงแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ 2562 และร่วมพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนระดับต่างๆ ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทด้านการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ฯลฯ โดยคณะทำงานฯ มีกำหนดการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาฯ อีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562