สศท.2 ร่วมประชุม CoO จังหวัดตาก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจังหวัดตาก (CoO) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญและโครงการเร่งด่วนของ กษ. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการดำเนินงาน ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้นำเสนอผลการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562(จังหวัดตาก) รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดและผลการขับเคลื่อนการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน ระดับจังหวัด ปี 2561-2562 เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร