สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เดินหน้าประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญให้เป็นเอกภาพ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยนายนิคม ใจโอบอ้อม นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ และจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเอกภาพ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล และสามารถนำไปใช้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการวางแผน เตรียมการแก้ไขปัญหา โดยมี นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช/ไม้ผล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพืชที่ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และผลผลิต ข้าวนาปี กระเทียม มันฝรั่ง หอมแดง และปาล์มน้ำมัน ปี 2561/62

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2252066288220263