การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (จ.สงขลา)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา เพื่อชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบูรณาการข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2224900680932354