การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=392387164821083