สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จัดประชุมพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหาร ปี 2561/62

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ได้แก่ สินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมงน้ำจืด เพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหาร ปี 2561/62 โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สศท.1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น2 อาคารสำนักงาน
        ในการนี้มีผู้แทนจากกองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และประมงจังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และเชียงรายเข้าร่วมพิจารณา โดยการประชุมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2243854589041433