สศท.2 จัดประชุมหารือการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศการเกษตร บูรณาการร่วมกับส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมหารือการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปีเพาะปลูก 2561/2562 และคาดการณ์ปีเพาะปลูก 2562/63 เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหาร และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญตามแนวทางการตลาดนำการผลิต ณ ห้องประชุม สศท. 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด กษ. ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.2 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จำนวน 30 คน