สศท.2 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก 6 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ สารเคมีอันตราย 3 ชนิด นมโรงเรียน แปลงใหญ่ โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.)/ การใช้ที่ดิน (สปก.) และการเยียวยาด้านประมง ของ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ผ่านกลไก OT CoO อพก. และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานเชิงรุกในทุกมิติโดย X-Ray พื้นที่การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกการเกษตรยุคใหม่ และการเกษตรอัจฉริยะ