สศท.1 ร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการ ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการ ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุดสาคร ภัทนกุลนิษฐ์) เป็นประธาน เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดลำพูนมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวน 1,144.25 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 1,377.84 กก./ไร่ ณ ความชื้น 28% เก็บเกี่ยวเดือนเมษายน ประมาณ 89% และเดือนพฤษภาคม 11% จุดรับซื้อ (สกต. รับซื้อ และจัดส่งให้บริษัท ซีพี และบริษัทเบทาโกร) ดังนี้ อำเภอป่าซาง อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2210124175747808