สศท.2 ร่วมลงนามสงครามขยะ

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร เป็นผู้แทน เข้าร่วมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องประกาศสงครามกับขยะ โดยการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปริมาณขยะด้วยการ ลด คัดแยก นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลักการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่" และมุ่งเน้นให้หน่วยงาน ราชการ และภาคเอกชน ลดปริมาณขยะ และบริหารจัดการขยะ ลด คัดแยกขยะ ให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างชุมชน สถานที่ทำงานให้น่าอยู่ ตามนโยบายภาครัฐและจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ รวม 42 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว