สศท.2 ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไม้ผล จังหวัดแพร่

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส่วนสารสนเทศการเกษตร ร่วมประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับอำเภอ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ร่วมประชุมดังกล่าว รวม 30 ราย