สศท.2 ร่วมประชุมเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้สรุปข้อคิดเห็นเพื่อเสนอในที่ประชุมฯ นำไปพิจารณาใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน และจัดทำแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดต่อไป