สศท.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดตาก

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้ชี้แจงกรอบการประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปี ปีเพาะปลุก 2561/62 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก