สศท.2 ร่วมประชุม CoO จังหวัดแพร่

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้รักษาการส่วนสารสนเทศการเกษตร ร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation: CoO) ระดับจังหวัดของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่