สศท.5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2562 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล ผอ.ส่วนวิจัยฯ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พร้อมนี้ได้มีการชี้แจงวิธีคิดต้นทุนผลตอบแทนสินค้าเกษตรจากกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส ซึ่งผลของการติดตามความก้าวหน้าของโครงการจะใช้นำไปปรับปรุงแก้ไขโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป