สศท.2 ร่วมกันทำบุญปีใหม่ไทย

วันที่ 18 เมษายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจาก นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ปี 2562 เพื่อขวัญกำลังใจ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป