สศท.1 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) มอบหมายให้นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผลมะม่วง)ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี และข้อมูลการผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ในงานมีการจัดนิทรรศการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง อำเภอเชียงดาว การให้ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน การเลี้ยงปลาดุกและกบ การจัดทำบัญชีครัวเรือน ฝนหลวง และการจำหน่ายผลผลิตของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ชาดอกไม้อินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำอำเภอเชียงดาว และผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2200196343407258