สศท.2 ร่วมประชุมและเผยแพร่ Application Farm D จ.สุโขทัย

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์แนวคิด ประโยชน์ และวิธีการใช้ Application Farm D เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม นำไปเผยแพร่ต่อไป