รมต. กษ. ลงพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ นายสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงยาง หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด รวมทั้งเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ ประมาณ 1,500 คน