สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

        วันที่ 1 เมษายน 2562  นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน  เพื่อปรึกษา พิจารณางานต่างๆ และแจ้งข่าวสารให้ที่ประชุมได้รับทราบ สาระสำคัญได้แก่ การเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยพร้อมเพรียงกัน รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สศท.1 โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงาน งานวิจัยในท้องที่ เช่น การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเกษตรระดับจังหวัด ความต้องการใช้ระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน งานวิจัยร่วมกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ งานวิจัยบูรณาการระหว่าง สศท.1-12 เรื่องการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรกรยุคใหม่ งานติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ฯลฯ โดยส่วนวิจัยและประเมินผล รายงานสถานการณ์ ภาวะการผลิต การตลาดและราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม และมันฝรั่ง โดยส่วนสารสนเทศการเกษตร งานประสานแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มระดับจังหวัด และเกษตรอินทรีย์ โดยส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2165716340188592