สศท.2 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ.แพร่

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์ม D เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หารูปแบบการผลิตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ได้ด้วยตัวเอง