ประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง โดยพิจารณารายงานตรวจรับรองงบการเงินปี 2561 ของมูลนิธิ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 ของมูลนิธิ แผนงานและกิจกรรมดำเนินงานปี 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2137813446307745