สศท.2 ร่วมประชุม อพก.จ.พิษณุโลก

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562 แผนการดำเนินการกำจัดสารเคมีอันตราย 3 ชนิด การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) แอพลิเคชันฟาร์ม D สถานการณ์ราคาข้าวโพดหลังนา และยางพารา รวมถึงพิจารณาแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สศท.2 ได้นำเสนอข้อมูลการประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรดของจังหวัด เพื่อใช้เตรียมวางแผนด้านการตลาดในช่วงผลผลิตออกกระจุกตัว ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 โดยแจ้งให้คณะทำงานระดับจังหวัดกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเพื่อให้เกิดสมดุลของปริมาณสินค้าในห้วงระยะเวลาดังกล่าว