สศท.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 2 สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง และการคาดการณ์ผลผลิต ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว ราคารับซื้อผลผลิต ความต้องการรับซื้อของผู้ประกอบการค้าข้าว และผลการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้จังหวัดรายงานการพยากรณ์ข้าว และสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดว่า สศท. 2 พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาและอำนวยการด้านพยากรณ์ข้อมูลกับคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดส่ง กษ.ต่อไป