สศท.2 ร่วมประชุม CoO จังหวัดแพร่

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ และคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจังหวัดแพร่ (CoO) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์ม D เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดนำไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หารูปแบบการผลิตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ได้ด้วยตัวเอง